Formularz zgłoszeniowy do udziału w III edycji Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest 2018

Lublin, 14-15 czerwca 2018 r. - udział w konferencji jest bezpłatny / participation at the conference is free of charge

Lubelskie Centrum Konferencyjne przy ulicy Artura Grottgera 2

Informacje podstawowe / basic information
 1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa / Повна назва підприємства / Full name of a company
 2. Dokładny adres / Точна адреса / Your address
 3. Kraj / Країна / Country
 4. Telefon / Телефон / Phone
 5. Strona www / Інтернет сторінка/ Web site
 6. E-mail
 7. Rok powstania przedsiębiorstwa / Рік заснування підприємства/ year of your company registration
 8. Aktualna liczba pracowników / Актуальна кількість працівників / Actual quantity of employees
Proszę zakreślić główny obszar działalności przedsiębiorstwa / Прошу позначити головну галузь діяльності підприємства / Please be kind to mark the main sphere of your activity
Imię i nazwisko osoby/osób obecnych na Konferencji, tel. kontaktowy
Ім'я та прізвище особи/осіб присутніх на Конференції, контактний телефон
Name and surname of person/persons taking part at the conference, phone number
 1. 1. Imię i nazwisko / Ім'я та прізвище / Name and surname tel. / тел. / phone Stanowisko / Посада / Position
 2. 2. Imię i nazwisko / Ім'я та прізвище / Name and surname tel. / тел. / phone Stanowisko / Посада / Position
Opis działalności przedsiębiorstwa (max 500 znaków)
Опис діяльності підприємства (макс. 500 знаків)
Description of your activity ( max.500 letters)
Rodzaj oczekiwanej współpracy od partnera zagranicznego/rodzaj poszukiwanych partnerów zagranicznych (max 200 znaków)
Вид очікуваного співробітництва від зарубіжного партнера/вид пошуку зарубіжних партнерів (макс. 200 знаків)
Your expectations concerning the foreign partner/ what kind of partners are you looking for ? ( max. 200 letters):
Uczestnictwo w panelach tematycznych / Участь в тематичних групах / Participation at theme panels
Chęć uczestnictwa w wyjeździe studyjnym (zapoznanie się z regionem gospodarczym Lubelszczyzny-wg oddzielnego programu)
Для охочих буде організована поїздка, ціллю якої є ознайомлення з інвестиційними можливостями та економічними досягненнями Любліна і Люблінської Області.
Will you take part at outdoor sesion (presenting the Lublin and Lublin region`s economy - according to separate programe)
Сhęć uczestnictwa w B2B / бажання участі в зустрічах B2B / Will you take part at B2B meetings ?
Czy konieczna jest obecność tłumacza podczas rozmów z partnerami zagranicznymi / Чи необхідна присутність перекладача підчас розмов із закордонними партнерами / Do you need a translator during B2B meeting ?
 1. Zgłoszenie jest równoznaczne z osobistym udziałem przedstawiciela/przedstawicieli firmy w Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest 2018
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym na Polsko-Wschodnią Konferencję PUIG Lub-Invest 2018 (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

Akceptuję powyższe warunki i zgłaszam swój udział w Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest 2018.

 1. Заявка рівнозначна з особистою участю представника/представників фірми у Польсько-Східній Конференції ПУГП Люб-Інвест.
 2. Я виражаю згоду на обробку і використання моїх персональних даних, складених в бланку заяви для участі у Польсько-Східній Конференції ПУГП Люб-Інвест (Згідно із законом про охорону особових даних від 29.08.1997 р. Закон 133, Пар.883)

Я погоджуюся з вищезгаданими умовами та приймаю участь у Польсько-Східній Конференції ПУГП Люб-Інвест.

 1. Application means the personal participation at the Polish-East Conference PUIG Lub-Invest 2018.
 2. I accept my data processing within the Polish - East Conferense PUIG Lub-Invest 2018 (accordingly to Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

I accept the a.m. conditions and confirm my partisipation at Polish - East Conference PUIG Lub-Invest 2018.