Sympozjum pt. Problematyka ruchu osobowego pomiędzy Polską a Ukrainą

W dniu 29 sierpnia 2016 roku w gmachu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą sympozjum pod tytułem „Problematyka ruchu osobowego pomiędzy Polską a Ukrainą”

dsc_0579_mod
Uczestnicy sympozjum. Fot. S.Zavadska
 

Program sympozjum obejmował niezwykle ważną i aktualną problematykę, budzącą nieustające zainteresowania ze strony członków Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i organizacji z nią współpracujących. Pierwszy moduł tematyczny obejmował: Stan obecny i praktykę polityki wizowej wobec Ukrainy. Perspektywy zmian w świetle negocjacji UA-UE. System wdrażania nowych procedur konsularnych na Wschodzie. Kwestia wizowa jako instrument dalszej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Drugi moduł poświęcony był optymalizacji ruchu osobowego w kontekście przejść granicznych pomiędzy RP a Ukrainą. Trzeci moduł – zmianom legislacyjnym dotyczących dostępu do rynku pracy w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czwarty – Kwestia polityki wizowej i granicznej w opinii pracodawców, przedsiębiorców i środowiska biznesu.

dsc_0598_mod
Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG płk SG A. Fijałkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ RP M. Stawski,  I sekretarz, Kierownik Działu Konsularnego Ambasady Ukrainy  w RP S. Krysa, Prezes PUIG J. Piechota, Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA P. Hut

Na zaproszenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w gronie prelegentów znaleźli się reprezentanci instytucji decydujących o kształcie ruchu osobowego pomiędzy Polską a Ukrainą i perspektywach dalszego rozwoju:

  • z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Pan Paweł Hut;
  • z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – Zastępca Dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Pan Mirosław Stawski ;
  • z ramienia Komendy Głównej Straży Granicznej – Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego pułkownik SG Pan Andrzej Fijałkowski;
  • z ramienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Pani Magdalena Sweklej;
  • z ramienia Służb Celnych – Zastępca Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie Pan Paweł Merkisz.

Ambasadę Ukrainy  w RP reprezentowała I sekretarz, Kierownik Działu Konsularnego Pani  Svitlana Krysa, a ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – Specjalista Zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii Pan Tadeusz Iwański.

dsc_0578_mod
Ekspert w Referacie Zagospodarowania Granicy, Wydział Zagospodarowania Granicy i Informacji Zarządu Granicznego, KGSG Kpt. SG G. Kostecki, Wiceprezes PUIG A.Drozd, Zastępca Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie P. Merkisz.

Sympozjum było wspaniałą okazją do zapoznania się i omówienia praktyki i systemu wydawania wiz dla obywateli Ukrainy oraz oczekiwanych zmian optymalizujących ten proces, zapoznania się z regulacjami obowiązującymi przy przekraczaniu polsko-ukraińskiej granicy zarówno ze strony służby granicznych jak i celnych , a także zaprezentowaniu oczekiwanych zmian dot. dostępu przez cudzoziemców  do rynku pracy  w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony polskich przedsiębiorców, którzy licznie przybyli na sympozjum, biorąc w nim aktyw udział. W gronie uczestników znaleźli się reprezentanci pracodawców, agencji pośrednictwa pracy, firm transportowych oraz biur turystycznych i innych, którzy bezpośrednio zainteresowani są w usprawnieniu systemu wizowego, drożności przejść granicznych, a także w klarownym systemie zatrudnienia Ukraińców na terytorium RP.

Wydarzenie było jednym z cyklu sympozjów organizowanych przez PUIG, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom członków Izby. Następny odbędzie się 12 września br w Rzeszowie i obejmować będzie problematykę pt. Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Link rejestracji  http://iustus.org.pl/sympozjum-rzeszow-2016/rejestracja/

Serdecznie zapraszamy do udziału!