PUIG partnerem instytucjonalnym VIII Forum Młodych Przedsiębiorców

24 października odbyła się 8 edycja Forum Młodych Przedsiębiorców, której partnerem instytucjonalnym była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Organizatorzy wydarzenia to KIG oraz Urząd m.st. Warszawy, partner główny – PARP. Program Forum podzielony był na 3 główne moduły tematyczne, m.in. poświęcony programom akceleracyjnym dla startup-ów, w tym również prowadzonych przez cudzoziemców. Z ramienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wystąpił Marcin Sowa, zaś akceleratory reprezentowali następujące podmioty: Blue Dot Solutions, Startup Hub Poland Huge Thing, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości AD Ventures, Brinc Limited.

Sesja była również okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć programu wsparcia innowacyjności prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz PARP – Poland Prize. W dobie promocji rozwiązań innowacyjnych, przede wszystkim w sektorze IT, ale również w innych gałęziach gospodarki temat ten jest priorytetem dla Polski i Unii Europejskiej. Podjęcie tak ważnej problematyki stanowiło istotny wkład merytoryczny i wywołało ciekawą dyskusję zarówno uczestników – akceleratorów jak i publiczności. Istotną składową programu była również tematyka poświęcona debacie pracowników i pracodawców, oraz prezentacja firm prowadzonych przez cudzoziemców w Polsce. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, OPZZ oraz „Dobra Agencja” przedstawiły swój punkt widzenia na tematykę dostępu przez cudzoziemców do polskiego rynku pracy, ewolucji prawodawstwa obowiązującego w tym zakresie, oczekiwań polskich pracodawców dotyczących długofalowego zatrudnienia zagranicznych specjalistów i pracowników oraz związanych z tym procesem uwarunkowań formalnych i legalizacyjnych.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza reprezentowana przez Wiceprezesa Andrzeja Drozda i Tetianę Gomon prezentującą kampanię społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie” – przedstawili działalność następujących firm prowadzonych przez obywateli ukraińskich w Polsce – CallPage, bNesis Inc, Dobro&Dobro.

W trakcie dyskusji podjęto najważniejszy temat – jakie są motywy założenia i działalności inicjatyw gospodarczych w Polsce oraz doświadczenia młodych ukraińskich przedsiębiorców w pozytywnym kontekście, jak i trudności, jakie napotykali w trakcie realizacji swych zawodowych aspiracji. Wydarzenie miało miejsce w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie i zgromadziło na sali przedstawicieli wielu krajów. Prowadzącym był Prezes Fundacji Startup Hub Poland Maciej Sadowski. Dla PUIG wydarzenie to stało się okazją do zaprezentowania dotychczasowej działalności i planów rozwoju zainicjowanej przez PUIG kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” tak doskonale wpisującej się w podejmowaną problematykę dot. rynku pracy i migracji zarobkowej obywateli krajów trzecich do RP.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza