Sympozjum pt. „Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.” – Radomsko 24.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze ogromne zainteresowaniu środowiska polskich pracodawców i biznesu problematyką zatrudnienia cudzoziemców w polskich firmach, Fundacja IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie oraz Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Radomsku, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa na trzecie Sympozjum pod nazwą „Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”.

Sympozjum odbędzie się w dniu 24.11.2016r. w sali konferencyjnej Hotelu PORTO w Radomsku.

Adres: ul. Portowa 14/20, 97-500 Radomsko

Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do dnia 17 listopada 2016 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc jest ograniczona.

REJESTRACJA

Celem Sympozjum jest zaprezentowanie znaczącej roli migrantów z Ukrainy na  polskim rynku pracy oraz rozpropagowanie wiedzy o najnowszych uregulowaniach prawnych i legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w RP.

Przedstawione zostaną najważniejsze kwestie istotne dla polskiego pracodawcy planującego zatrudnić pracownika ze Wschodu. Organizatorzy rozdystrybuują materiały informacyjne w formie kompendium opisujące krok po kroku proces legalnego przyjęcia do pracy obywatela  Ukrainy.

Koszt udziału  w sympozjum dla uczestnika będącego aktywnym członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej lub aktywnym członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku wynosi 150 złotych, a 200 złotych dla pozostałych uczestników. Cena obejmuje otrzymanie przez uczestnika materiału informacyjnego pt. „Kompendium wiedzy pracodawcy i migranta”.

Istotne obszary jakie zostaną poddane analizie:

  • rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy,
  • procedury związane z dostępem do rynku pracy i legalizacją pobytu cudzoziemców, pośrednictwo pracy,
  • zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • najczęściej spotykane problemy w relacjach pracodawca-pracownik z Ukrainy i konieczność zapobiegania występującej patologii.