Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów

Ministerstwo Rozwoju RP realizuje projekt pomocy rozwojowej dla Ukrainy pod nazwą „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów” w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Już 18 września br. w Kijowie odbędzie się konferencja PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-INNOWACYJNOŚĆ-ROZWÓJ REGIONALNY, a 19 września w Czernihowie seminarium nt. polityki regionalnej i wsparcia MŚP.

Projekt jest częścią strategii polskiego Ministerstwa Rozwoju dotyczącej szerszego zaangażowania w realizację projektów współpracy rozwojowej oraz ukierunkowania ich na realizację konkretnych celów. To m.in. budowa stabilnego systemu zarządzania państwem i rozwój przedsiębiorczości oraz szersza promocja polskich rozwiązań w przeprowadzeniu transformacji ustrojowej.

Misją projektu jest wsparcie Ukrainy w procesie budowy samorządnego i demokratycznego państwa.  Projekt składa się z dwóch głównych komponentów skierowanych do administracji centralnej oraz wybranych ukraińskich regionów:

  • usprawnienie procesu decentralizacji i realizacji polityki rozwoju regionalnego przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności władzy centralnej;
  • wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości (w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw) oraz wzmocnienie dwustronnej współpracy gospodarczej.

Poprzez niniejszy projekt Ministerstwo Rozwoju zamierza aktywniej działać na rzecz rozwoju Ukrainy. Wiodącymi partnerami Ministerstwa Rozwoju w realizacji projektu są dwie agencje państwowe: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ, które mają już doświadczenie we współpracy z Ukrainą z poprzednich lat. Projekt zapewnia kontynuację już zrealizowanych działań.

Ponadto w realizację projektu zaangażowane są inne podmioty, a w szczególności samorządy wybranych polskich miast i województw, mające partnerskie związki z miastami i regionami Ukrainy.  

Wiodącymi beneficjentami i partnerami projektu  po stronie ukraińskiej są:

  • na szczeblu centralnym: Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu (MRGiH)
    i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (MRRBiGK);
  • na szczeblu regionalnym: zarówno administracja obwodowa, jak i samorządy kluczowych ośrodków miejskich w obwodach: czerkaski, czernihowski, kijowski, lwowski, tarnopolski, winnicki i żytomierski.

Formy realizacji projektu:

  • działania doradcze polskich ekspertów;
  • wspólne opracowanie dokumentów programowych i operacyjnych, m.in. dla wybranych regionów Ukrainy i regionalnych centrów wsparcia przedsiębiorczości;
  • działania szkoleniowe obejmujące m.in. prowadzenie szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych;
  • wyposażenie regionalnych centrów przedsiębiorczości w dodatkowy sprzęt.