JAK DZIAŁAMY?

ANALIZA SYTUACJI

Analiza aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, w tym przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji prawnej firmy ukraińskiego przedsiębiorcy, uwzględniając jego sytuację prawną i aktualne uwarunkowania na terytorium Ukrainy

PLAN DZIAŁANIA

Opracujemy indywidualny, optymalny plan działania, mający na celu jak najszybsze kontynuowanie działalności na terytorium Polski.

REKOMENDACJE

Rekomendacje możliwych ścieżek relokacji biznesu, opracowanie planu działania.

PARTNERSTWO

Współudział w procesie, opiniowanie w nawiązywaniu przez ukraińskiego przedsiębiorcę współpracy z polskimi i unijnymi firmami, w tym rekomendowanie Partnerów biznesowych w celu wzmocnienia zakresu oraz skali działania przedsiębiorstwa, a następnie koordynowanie współpracy pomiędzy podmiotami

W TWOIM JĘZYKU

Prowadzimy praktyczne doradztwo w zakresie porządku prawnego, funkcjonowania działalności gospodarczej na terytorium Polski w języku ukraińskim i rosyjskim.

7

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

CYWILNO-PRAWNE

Prowadzimy wszelkie działania cywilno-prawne w bezpośredniej współpracy z ukraińskim przedsiębiorcą.

REJESTRACJA

Zarejestrujemy podmiot gospodarczy w formie spółki prawa handlowego lub jednoosobowej działalności gospodarczej, doradzimy w zakresie opodatkowania, uzyskania wszelkich potrzebnych dla prowadzenia działalności licencji i zezwoleń.

NEGOCJACJE

Czynny współudział w negocjacjach z funduszem inwestycyjnym w zakresie uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorcy w rozpoczynaniu działalności gospodarczej w Polsce.

LEGALIZACJA POBYTU

Prowadzenie spraw osobowych w zakresie legalności pobytu na terytorium Polski.

BEZPIECZEŃSTWO

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa gospodarczego.

ADMINISTRACJA

Współpraca z agendami i strukturami rządowymi w Polski i Ukrainy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z relokacją.

REPREZENTACJA

Reprezentacja ukraińskiego przedsiębiorcy przed urzędami i instytucjami państwowymi i samorządowymi.

7

USŁUGI KOMPLEMENTARNE

PLANOWANIE PROMOCJI

Wsparcie w przygotowaniu planu promocji świadczonych usług i/lub produktów, a następnie realizowanie założonych celów przy współpracy z ukraińskim przedsiębiorcą.

KOMUNIKACJA

Doradztwo w zakresie budowania relacji z grupami odbiorców usług i/lub produktów (klienci, media, influencerzy, itd.)

BRANDING I ONLINE MARKETING

Doradztwo dotyczące budowania i obsługi marki, tworzenie materiałów informacyjnych i marketingowych na temat działalności firmy z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku, dedykowanych do poszczególnych grup odbiorców, z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dystrybucji

7
ZNAJOMOŚĆ RYNKU

Znajomość potrzeb i wyzwań polskich przedsiębiorców umożliwia Zespołowi CRB wsparcie polskich przedsiębiorstw przy nawiązywaniu współpracy z ukraińskim biznesem, doradzimy polskim przedsiębiorcom, którzy chcą nawiązać współpracę z ukraińskimi firmami.

POMOC

Udzielamy rzetelnej, wszechstronnej i praktycznej pomocy ukraińskim przedsiębiorcom pragnącym kontynuować swój biznes na terytorium Polski.

EKSPERCI

Wsparcie dedykowanego zespołu ekspertów (m.in. adwokaci, analitycy rynku, specjaliści od bezpieczeństwa gospodarczego, eksperci podatkowi, specjaliści od promocji, brandingu).

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze relacji bilateralnych, polsko-ukraińskich kontaktów gospodarczych oraz praktycznej znajomości funkcjonowania biznesu w Ukrainie i w Polsce.

ZGODNIE Z NAJLEPSZYMI STANDARDAMI

Realizujemy działania Centrum Relokacji Biznesu w oparciu porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy oraz o założenia kodeksu etyki biznesu opracowany na podstawie zaleceń Krajowej Izby Gospodarczej i Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
w oparciu o wytyczne Institute of Business Ethics z Londynu.

7

ANALIZA WSTĘPNA, KONSULTACJA, REKOMENDACJE

Wstępny consulting aktualnej sytuacji przedsiębiorcy z Ukrainy, obejmujący uwarunkowania prawne.

200

EUR

DORADZTWO
PRAWNE

Doradztwo prawne w zakresie wskazanych rekomendacji i wyzwań związanych z relokacją. Budżet ustalany indywidualnie w zależności od zakresu prowadzonych działań.

WYCENA INDYWIDUALNA

PRZEPROWADZENIE PROCESU
RELOKACJI BIZNESU

Dalsze procedowanie projektu oraz realizacja ustalonych działań. Budżet ustalany indywidualnie na podstawie zakresu oraz obszaru działań, wspierających przedsiębiorcę.

WYCENA INDYWIDUALNA

agsdix-smt2-local-phone

+48 503 166 223

agsdix-snp-mail-1

relokacja@pol-ukr.com

WYPEŁNIJ FORMULARZ, SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!

4 + 15 =

Dane zawarte w Karcie informacyjnej Klienta  przeznaczone są wyłącznie do procedur współpracy z Centrum Relokacji Biznesu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw 2018 poz. 1000)

Дані, що містяться в Інформаційній картці Клієнта, призначені лише для процедур співпраці з Центром релокації бізнесу Польсько-Української господарчої палати та підлягають захисту персональних даних відповідно до закону від 10 травня 2018 р. захист персональних даних. (Вісник законів 2018 р. поз.1000)

Kartę informacyjną Klienta prosimy czytelnie wypełnić w wybranym języku (ukraiński, polski, angielski, rosyjski).

Інформаційну картку Клієнта просимо заповнити розбірливо обраною мовою (українська, польська, англійська, російська)

W przypadku zgłoszenia projektu przez osobę fizyczną prosimy o dołączenie skanu paszportu zagranicznego (strona z fotografią) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej.

Якщо проект подає фізична особа, просимо додати скан закордонного паспорта (сторінка з фотографією) або інший документ, що підтверджує особу заявника