Sztab kryzysowy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

POMOC UKRAINIE – SPRAWDŹ BIEŻĄCE INFORMACJE

współpraca z instytucjami rządowymi, Ambasadą UA, organizacjami biznesu i przedsiębiorcami
Kampania Partnerstwo i Zatrudnienie – zatrudnienie Ukraińców w Polsce, współpraca z województwami

Roman Dryps
dryps@dryps.org

pomoc przedsiębiorcom ukraińskim
komunikacja wewnętrzna ewidencja ofert pomocy i zapotrzebowania, hub Lwów, Iwano-Frankiwsk

Agnieszka Jadczyszyn
jadczyszyn@isir.eu

komunikacja zewnętrzna i Public Relations
doradztwo w zakresie obrotu specjalnego
transport

Włodzimierz Leszczyński
wlodzimierz.leszczynski@pol-ukr.com

współpraca z przedsiębiorcami polskimi
koordynacja działań we Lwowie
edukacja i pomoc dzieciom ukraińskim
Prezes Izby – szef sztabu
koordynacja pomocy prawnej
organizacja zbiórek, przewóz do Ukrainy
koordynacja działań w Kijowie
Fundusz Pomocy Ukrainie, współpraca z KIG, Radą Przedsiębiorczości
koordynacja pracy sztabu, pomoc humanitarna
koordynacja pomocy na granicy

Marek Ziółkowski
marek.ziolkowski@pol-ukr.com

koordynacja wspópracy z organizacjami międzynarodowymi

Fundusz Pomocy Ukrainie

POMOC HUMANITARNA

Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej tworzymy Fundusz Pomocy Ukrainie.

Zwracamy się z apelem do przedsiębiorców i wszystkich, którzy solidaryzują się z bohaterskim narodem Ukrainy o dokonywanie wpłat na cele humanitarne:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

Nasza inicjatywa uzyskała wsparcie organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości.

„Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń.

W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę są ostrzeżeniem także dla nas, Polaków.

Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami!

Łączy nas Ukraina!

Nasza inicjatywa uzyskała wsparcie organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości.

Powołano Komitet Sterujący Funduszem Pomocy Ukrainie w składzie:

-Dariusz Szymczycha, Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej– Przewodniczący Komitetu,
-Bielski Marek, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej – Członek Komitetu,
-Wiktoria Yalovenko, Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Ukrainie / Kijów – członek Komitetu.

Wiodącym celem Funduszu jest finansowe wspieranie humanitarnej działalności społecznie użytecznej ukierunkowanej na:

-pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w Polsce i w Ukrainie,
-działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi,
-pomoc diasporze ukraińskiej w Polsce i polskiej w Ukrainie.

W szczególności cele Funduszu powinny być osiągane w drodze wykonywania finansowania zadań z zakresu:

-dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
-rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
-organizowania i świadczenia pomocy materialnej dla osób, rodzin i środowisk społecznych i zawodowych w Ukrainie,
-pomocy w organizowaniu powrotów dobrowolnych migrantów z terenów Polski i Ukrainy,
-działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów i działalności kulturalnej,
-organizowania pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i Ukrainy.

W celu realizacji zadań Fundusz będzie finansował w szczególności następujące formy działań:

-niesienie pomocy podstawowej tj. żywnościowej, medycznej, rehabilitacyjnej, bytowej mieszkaniowej i odzieżowej,
-organizowanie transportów pomocy humanitarnej,
-świadczenie pomocy materialnej – rzeczowej i finansowej w realizacji zadań z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
-udzielanie indywidualnej pomocy materialnej osobom potrzebującym w Ukrainie i migrantom z Ukrainy,
-inicjowanie i organizowanie spotkań obywateli Polski i Ukrainy promujących stałe procesy zbliżania społeczeństw tworzących oba państwa,
-wspieranie działalności fundacji, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy służących odbudowie Ukrainy

  14th Baltic Business Forum “Power to rebuild Ukraine”

  14th Baltic Business Forum “Power to rebuild Ukraine”

  We invite you to the 14th Baltic Business Forum “Power to rebuild Ukraine” Baltic Business Forum supports ...
  Watch on-line FRACHT 2021 – DAY 2

  Watch on-line FRACHT 2021 – DAY 2

  https://youtu.be/LK0wE-5yofk
  Watch on-line FRACHT 2021

  Watch on-line FRACHT 2021

  https://youtu.be/PKvwUGumhM4
  Jacek Piechota

  Jacek Piechota

  President (Polish side)

  Oleksandr Shlapak

  Oleksandr Shlapak

  President (Ukrainian side)

  Ladies and Gentlemen,

  Gospodarcze partnerstwo Polski i Ukrainy, to wciąż nie do końca wykorzystany potencjał rozwoju naszych krajów. Wspieranie współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi przedsiębiorcami jest celem działania Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

  Zdajemy sobie sprawę, z tego że inwestorzy z Ukrainy, którzy chcą realizować swoje inwestycje na rynku polskim natrafiają często na bariery, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Wzajemnie polscy przedsiębiorcy napotykają na wiele problemów na terenie Ukrainy. Wspieramy działania przedsiębiorców poprzez Polish Business Center w Kijowie i Ukrainian Business Center w Warszawie. Bariery formalne i administracyjne monitoruje na bieżąco Polsko – Ukraińskie Centrum Analiz Rynkowych. Uczestniczymy w pracach Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej. Jesteśmy inicjatorami projektu  „Polsko – Ukraińska Akademia Miast” – jako platformy współpracy samorządów. Zainicjowaliśmy społeczną kampanię „Partnerstwo i zatrudnienie” na rzecz przeciwdziałania patologiom na naszych rynkach pracy.

  Zbudowaliśmy kompetentny zespół. Nasze działania wspiera szerokie grono zaangażowanych w prace izby przedsiębiorców, działających w kilkunastu branżowych komitetach i już w 21 przedstawicielstwach regionalnych na terenie Polski i Ukrainy.

  Zapraszam do współpracy!

  Jacek Piechota

  Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

  See our events and join!

  There are no upcoming events at this time.

  Who we are?

  The Polish-Ukrainian Chamber of Commerce (PUCC) is one of the oldest bilateral economic chambers in Poland. We have been working for the development of Polish-Ukrainian economic and cultural relations since 1992.

  How do we help?

  The Polish-Ukrainian Chamber of Commerce actively promotes the best that the Polish and Ukrainian economies and cultures have to offer. Our Chamber’s team always aims at providing the highest quality support.

  Nasze usługi

  agsdix-smc-website-2

  Polish Business Center

  Polish Business Center reprezentuje interesy polskich firm na terenie Ukrainy, zapewnia im kompleksową obsługę, pełniąc rolę ich przedstawicielstwa w Kijowie.

  agsdix-smc-website-1

  Ukrainian Business Center

  Ukranian Business Center – jednostka organizacyjna Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, pomagająca Ukraińskim firmom wejść na rynek UE.

  agsdix-smc-share-1

  UKRCentrum

  Celem utworzenia Centrum dla Ukraińców w Krakowie jest łączenie ukraińskiej społeczności w Polsce i nadanie najbardziej skutecznej pomocy w różnych obszarach.

  agsdix-smc-mobile-3

  eDIALOG

  Bezpłatny magazyn wydawany w formie elektronicznej, w języku polskim i ukraińskim, opisujący najistotniejsze dla naszych odbiorców informacje z zakresu gospodarki, prawa, relacji społecznych, kultury oraz promocji turystyki.

  agsdix-smc-cache-2

  Polish companies’ offers

  A portal where Polish companies can publish their offers regarding the labor market or business partnerships.

  agsdix-smc-cache-1

  Ukrainian companies’ offers

  A portal where Ukrainian companies can publish their offers regariding the labor market or business partnerships.

  agsdix-smc-browser-3

  Academy of Cities

  Centrum kompetencji, wzbogacającego partnerstwo władz lokalnych z Polski i Ukrainy o wymianę praktycznych doświadczeń i szkolenie pracowników samorządowych.

  agsdix-smc-online-purchase-3

  CallPage

  The CallPage company offers a system which analyzes website users’ behavior and allows to increase the number of calls from potential clients.

  Become a partner company of the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce. Fill in the form and take advantage of new opportunities.