Force majeure/Siła wyższa/Koronawirus w polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych

Force majeure/Siła wyższa/Koronawirus w polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych

Informujemy, iż Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w ramach uprawień określonych ustawą o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. Polska (tekst jednolity Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z późn. zm.) i prowadzonej działalności określonej w statucie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest uprawniona do wystawienia zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej na terenie Polski i Ukrainy.

Aby uzyskać zaświadczenie należy przedłożyć dokumenty, uzasadniające konieczność jego wydania, w formie elektronicznej na adres: slawomir.szymusiak@pol-ukr.com