Izba apeluje o swobodne przemieszczanie się Ukraińców

Izba apeluje o swobodne przemieszczanie się Ukraińców

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Rządu z wnioskiem o podjęcie działań umożliwiającym obywatelom Ukrainy swobodne przemieszczanie się na terytorium Unii Europejskiej oraz prawo do ponownego wjazdu na terytorium Polski po wykorzystaniu limitu dni w ramach ruchu bezwizowego.

W związku z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: Ustawa), Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zwróciła się do Rządu z prośbą o pilne podjęcie działań, mających na celu zapewnienie obywatelom Ukrainy prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium państw członkowskich UE oraz ponownego wjazdu na terytorium Polski po wykorzystaniu limitu dni w ramach ruchu bezwizowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami limit ten wynosi  90 dni w okresie kolejnych 180 dni.

Zgodnie z Ustawą  obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 23 lutego 2022 r. są objęci ochroną czasową (oznaczającą w szczególności 18-miesięczne automatyczne prawo legalnego pobytu na terytorium RP). Przepis ten natomiast nie obejmuje uprawnienia do przekraczania granicy i przemieszczania po terytoriach innych państw strefy Schengen. Ustawodawca rozwiązał ten problem jedynie w odniesieniu do kierowców wykonujących przewóz międzynarodowy, którym to wojewodowie wydają naklejki wizowe, potwierdzające przedłużenie ważności  wiz krajowych i uprawniające do przekraczania granicy. Natomiast pozostałe osoby, zarówno te korzystające z automatycznego prawa pobytu, jak i te korzystające z automatycznego przedłużenia ważności wiz, zezwoleń na pobyt i kart pobytu nie są uprawnione do przekraczania granicy.

PUIG pozytywnie ocenia szybkość procedowania Ustawy oraz kierunek przyjętych zmian.

W naszej ocenie istnieje potrzeba wprowadzenia modyfikacji przepisów Ustawy w zakresie przemieszczania się obywateli Ukrainy po krajach UE oraz warunków wjazdu na teren Polski.
Regulacje powinny odzwierciedlać obecną sytuację i odpowiadać na bieżące wyzwania. Jednocześnie wnioskujemy, aby do czasu wprowadzenia nowych przepisów Ustawy w celu uniknięcia praktycznych problemów dnia codziennego, w szczególności związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych obywateli Ukrainy (korzystających z ochrony przewidzianej Ustawą, w ramach których pracownicy mogą wyjeżdżać służbowo za granicę), zostały wydane stosowne wytyczne m.in. dla Straży Granicznej – apeluje Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Pełna treść pisma Jacka Piechoty do Pawła Szefernakera – Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy.