Kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach rozszerzonej tarczy antykryzysowej

Kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach rozszerzonej tarczy antykryzysowej

17 kwietnia Sejm przyjął rozwiązania rozszerzające tarczę antykryzysową, czyli pakiet wsparcia skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców i pracowników. Zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego, zwolnienia ze składek ZUS, zwiększenie dostępności pożyczek oraz ułatwień dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz  pierwszy tego świadczenia. Warunek to wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna się nie poprawiła.

Ustawa znosi również warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł).

Rozszerzono zwolnienie ze składek na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych  należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Podobnie jak w przypadku postojowego, zmieniony zostaje termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Równocześnie zachowano prawo do zwolnienia dla płatników składek, którzy złożyli już wnioski zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami i wprowadzono nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, byłby to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca jest to termin 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w ramach pakietu pomocowego zakładają rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców uprawnionych do uzyskania niskooprocentowanej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł. Po zmianach pożyczkę będą mogły otrzymać również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Dodatkową zmianą jest rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.

Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy mają możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, mogą mieć przyznane dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego złożenia, tak jak to miało miejsce do tej pory. Dodatkowo przedsiębiorcy nie będą  mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.

Więcej informacji tutaj i tutaj

Zródło: gov.pl