Koronawirus w Ukrainie – aktualne informacje

Koronawirus w Ukrainie – aktualne informacje

PUIG informuje osoby podróżujące służbowo do Ukrainy o aktualnej sytuacji dotyczącej koronawirusa w Ukrainie. Aktualizując informacje, korzystamy z oficjalnych źródeł w Ukrainie.

Nadzwyczajna sytuacja medyczno-biologiczna 

Rząd wprowadził reżim sytuacji nadzwyczajnej na terenie całej Ukrainy na 30 dni, do 24 kwietnia 2020 roku. Taka decyzja została podjęta 25 marca br. na posiedzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Ograniczenie ruchu pasażerskiego w Ukrainie

Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy wprowadzono zakaz przewozów pasażerskich (transport kolejowy, lotniczy i autobusowy międzyrejonowy i międzyobwodowy), w tym metrem.

Dokumentem, w szczególności, wprowadzono zakaz od 18 marca do 3 kwietnia:

– na terenie całego państwa regularnych i nieregularnych przewozów pasażerskich transportem komunikacji podmiejskiej, transport międzyrejonowy i międzyobwodowy

– przewozu więcej niż 10 pasażerów jednocześnie w tramwajach, trolejbusach i transporcie drogowym, w autobusach, wykonujących regularne przewozy pasażerskie na liniach miejskich.

Ponadto, od 17 marca do 3 kwietnia zabroniono przewóz pasażerów metrem w Kijowie, Charkowie i Dnieprze.

Od 18 marca 2020 zabroniony przewóz pasażerów transportem kolejowym.

Również od 17 marca w Ukrainie jest zabronione przeprowadzenie wszystkich imprez masowych, w których bierze udział ponad 10 osób.

Od 17 marca powinny zawiesić swoją pracę lokale gastronomiczne (restauracje, kawiarnie), centra handlowo-rozrywkowe, centra fitness, instytucje kultury.

Dozwolony handel żywnością, środkami higieny, lekami i produktami medycznymi. Można również wykonywać działalność bankową i ubezpieczeniową. Pracują stacje benzynowe.

Ministerstwu Ochrony Zdrowia Ukrainy powierzono tymczasowo wstrzymać zaplanowane hospitalizacje i planowane operacje, z wyjątkiem nagłych i pilnych. Poza tym, jak najlepiej przygotować i zmienić przeznaczenie medyczne do przyjmowania i leczenia zakażonych pacjentów w ciężkich stanach.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego rozporządzenia Rządu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy i Narodowa Policja.

Szczegółowa informacja: https://www.kmu.gov.ua/

Ograniczenia na polsko-ukraińskiej granicy

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy pod przewodnictwem Prezydenta Ukrainy na posiedzeniu w dniu 13 marca br. podjęła decyzję „O natychmiastowym działaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w warunkach ostrej choroby układu oddechowego COVID-19, spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2”

Z 0:00 godz. 16 marca 2020 roku na następne dwa tygodnie będzie zakazany wjazd na terytorium Ukrainy cudzoziemcom i osobom bez obywatelstwa, za wyjątkiem osób, które mają prawo do stałego lub czasowego pobytu na terytorium Ukrainy, oraz za indywidualną decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy dla akredytowanych pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych.

„Przez dwa tygodnie w zależności od tego, jak będzie rozwijać się sytuacja, RBNO Ukrainy będzie podejmować kolejne decyzje”, – powiedział O. Danilov.

Sekretarz RBNO Ukrainy podkreślił, że obywatele Ukrainy, którzy są za granicą, będą mogli wrócić do domu. W tym samym czasie powiedział, że Ukraińcy, którzy wracają z krajów, w których dzisiaj szaleje koronawirus, będą podlegać procedurom obserwacji”.

Szczegóły na https://www.rnbo.gov.ua/

 O ograniczeniu prowadzenia imprez masowych

11.03.2020 Gabinet Ministrów Ukrainy i komisja Kijowskiej Rady Miejskiej wprowadziły kompleks działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Wprowadzono ograniczenia dot. przeprowadzenia imprez masowych na terenie m. Kijowa oraz całej Ukrainy.

Tak, Stała Komisja ds. bezpieczeństwa technogenno-ekologicznego i sytuacji nadzwyczajnych Kijowskiej Rady Miejskiej (dalej „Komisja”), podjęła decyzję na okres od 12.03.2020 do 31.03.2020 w granicach miasta Kijowa:

• wstrzymać pracę punktów handlowych, rozrywkowych, teatrów, kin, muzeów, prowadzenie wydarzeń kulturalnych itp.,

• ograniczyć przeprowadzenie imprez masowych na terenie miasta Kijowa (ponad 60 osób), do udziału w imprezach dopuszczać tylko osoby, które przeszły termometrię,

• zabezpieczyć niedopuszczenie do pracy pracowników przedsiębiorstw i instytucji miasta Kijowa z objawami choroby zakaźnej.

Ponadto Gabinet Ministrów Ukrainy począwszy od 12.03.2020 r. na całym terytorium Ukrainy:

• wprowadza ograniczenia na przeprowadzenie imprez masowych, w których zaplanowano udział ponad 200 osób,

• wyjątek stanowią działania w zakresie pracy organów władzy państwowej i samorządu lokalnego, a także imprezy sportowe, mające uprawnienia organizacji międzynarodowych (bez widzów).

Szczegóły:

• protokół nr 9 z 11.03.2020 posiedzenia Komisji „O dodatkowych środkach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID 19)”, pkt 1, i

• rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 211 z 11.03.2020

Szczegóły: Służba prasowa Gabinetu Ministrów Ukrainy https://www.kmu.gov.ua/