Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 15.12.2021 r. do 31.01.2022 r. – każda osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną (co do zasady) jest zobligowana do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (w języku polskim lub angielskim) wykonanego, przede wszystkim przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.

Nie okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku takiego testu, skutkuje obowiązkiem odbycia po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej 14. dniowej kwarantanny, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Podróżni, objęci obowiązkiem odbycia 14.dniowej kwarantanny, będą mogli ale najwcześniej w 8. dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test (RTP-PCR), którego negatywny wynik będzie stanowił podstawę do zwolnienia ich z kwarantanny.

Z powyższych wymogów w świetle zmienionego rozporządzenia RM zwolnione zostały następujące kategorie osób tj.:

  • wszystkie osoby gwarantujące zachowanie ciągłości tzw. „łańcucha dostaw” wymienione enumeratywnie w katalogu objętym par. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia (tj. m.in. załogi statków powietrznych, statków morskich, żeglugi śródlądowej, marynarze, rybacy, kierowcy wykonujący czynności w ramach międzynarodowego transportu drogowego, także w ramach odpoczynku, obsady pociągów etc…).  
  • uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;             
  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem;
  • osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunowie tych osób;
  • dzieci, które nie ukończyły 5.roku życia

UWAGA WAŻNE! obowiązek posiadania po wjeździe/przylocie do RP z państwa trzeciego tj. nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim UE,  dowolnego rodzaju negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (np. RTP-PCR, antygenowy) nie wyłącza stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie katalogu zwolnień z kwarantanny wynikających z przepisów § 3 ww. rozporządzenia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE