Najnowsze dane GUS

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 17 i 14 stycznia 2022 r.:

  • Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2021 r. Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad ub.r. wyniosły w cenach bieżących 1 189,1 mld PLN w eksporcie oraz 1 184,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,3 mld PLN, w analogicznym okresie 2020 roku wyniosło 45,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku eksport wzrósł o 22,5%, a import o 28,0%. Więcej… 

 

  • Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,6% (przy wzroście cen towarów – o 9,0% i usług – o 7,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,9% (w tym towarów – o 1,0% i usług – o 0,7%). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 5,1%Więcej… 

 

oraz komunikatami Prezesa GUS:

  • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. w stosunku do listopada 2021 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%)

 

  • Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1%). Podany wskaźnik służy celom określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

  • Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2021 r. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 104,9 (wzrost cen o 4,9%). Podany wskaźnik służy celom określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

  • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2021 r. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2021 r. w stosunku do III kwartału 2021 r. wyniósł 102,6 (wzrost cen o 2,6%). Podany wskaźnik służy celom określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

  • Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2021 r. Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2021 r. w stosunku do III kwartału 2021 r. wyniósł 102,4 (wzrost cen o 2,4%). Podany wskaźnik służy celom określonym w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

 

  • Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r. Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r. wyniosła 996,60 zł. Cena ta służy ustalaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów kolejowych.

 

  • Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2021 r. Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 107,1 (wzrost cen o 7,1%). Podany wskaźnik służy do waloryzacji ryczałtu energetycznego przysługującego kombatantom i innym osobom uprawnionym.