Najnowsze dane GUS

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, które zostały opublikowane w dniu 22 listopada 2021:

 • Ceny produktów rolnych w X 2021 r.  

  W październiku 2021 r. w stosunku do września 2021 r. zanotowano wyższe ceny skupu podstawowych produktów rolnych z wyjątkiem cen żywca wieprzowego i drobiu. Więcej…

 • Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w X 2021 r.

  W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,8% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 2,3%. W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 2,7%. Więcej…

 • Koniunktura gospodarcza w XI 2021 r.

  W listopadzie br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w październiku. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – brak zmian. Więcej…

 • Struktura wynagrodzeń wg zawodów w X 2020 r.

  W październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto dla osób zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób wyniosło 5748,24 zł. Było ono o 22,2% wyższe od mediany wynagrodzeń. Więcej…

 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w X 2021 r.

  Według wstępnych danych, w październiku 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 5,5%, a w porównaniu z wrześniem 2021 r. – o 0,8%. Więcej…

 • Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w X 2021 r.

  Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 r. wzrosły w stosunku do września 2021 r. o 1,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 11,8%. Więcej…