Ukraina zamyka granicę dla cudzoziemców

Ukraina zamyka granicę dla cudzoziemców

Z dn. 28 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie decyzja Gabinetu Ministrów Ukrainy, zgodnie z którą zamyka się granicę państwową Ukrainy na wjazd dla cudzoziemców oraz bezpaństwowców. Wyjątek od tej reguły stanowią:

 • rodzice, dzieci, małżonkowie ob. UA;
 • tranzyt z dokumentami potwierdzającymi, że nie będzie trwał dłużej niż 48h;
 • osoby, które przyjeżdżają na UA w celu nauki;
 • osoby, które odbywają służbę w Siłach Zbrojnych Ukrainy;
 • osoby, które mają prawo pobytu czasowego lub pobytu stałego na terytorium Ukrainy;
 • osoby uznane za uchodźców lub osoby wymagające opieki uzupełniającej;
 • osoby, które mają prawo wykonywania pracy na terytorium Ukrainy;
 • pracownicy misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, a także przedstawicielstw oficjalnych misji międzynarodowych i organizacji międzynarodowych akredytowanych na Ukrainie oraz członkowie ich rodzin;- szefowie i członkowie oficjalnych zagranicznych delegacji;
 • osoby, które przyjeżdżają na Ukrainę na zaproszenie MSZ Ukrainy;
 • kierowcy i członkowie załóg ciężarówek, załóg lotniczych i morskich, statków rzecznych, członkowie załóg pociągów i lokomotyw oraz kierowcy autobusów realizujących regularne połączenia;
 • instruktorzy sił zbrojnych państw NATO i krajów członkowskich programu „Partnerstwo dla Pokoju”, którzy biorą udział w szkoleniach Sił Zbrojnych Ukrainy, lub osoby przyjeżdżające na zaproszenie Ministerstwa Obrony Ukrainy;
 • działacze kultury na zaproszenie instytucji kultury wraz z jedną osobą towarzyszącą na każdą taką osobę;
 • osoby przyjeżdżające na Ukrainę w celu uczestnictwa w oficjalnych zawodach sportowych, odbywających się na terytorium Ukrainy wraz z osobami towarzyszącymi;
 • techniczni specjaliści jadący na Ukrainę na zaproszenie ukraińskiego przedsiębiorstwa;
 • osoby wykonujące przewóz hematopoetycznych komórek macierzystych w celu transplantacji;
 • osoby, jadące w celu odbycia leczenia w placówce medycznej na terytorium Ukrainy.

Ponadto, w przypadkach podyktowanych humanitarnym charakterem podróży Państwowa Straż Graniczna Ukrainy może udzielić zgody na przekroczenie granicy osobom, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii.

Źródło: gov.pl – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej