Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy

Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy

W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyła się prezentacja komunikatu pt. „Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy”. Komunikat jest wspólną inicjatywą i został wspólnie przygotowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Z raportu PUIG  „Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy” z 2019 r. wynika, że aż 77,5% przybyszów z Ukrainy pracuje w zawodach poniżej swoich kwalifikacji. Oznacza to olbrzymie marnotrawstwo kapitału ludzkiego i kompetencji Ukraińców. Uważamy, że w sytuacji napływu obywateli Ukrainy do Polski i chłonności polskiego rynku pracy uzasadnionym jest dokonanie liberalizacji przepisów w zakresie zawodów regulowanych, tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników i specjalistów którzy poszukują na rynku zatrudnienia.

Główne postulaty opracowania:

●        Liberalizacja dostępu do zawodów regulowanych nie tylko pomoże obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski, ale też zwiększy konkurencyjność i jakość usług polskiej gospodarki.

●        Proponowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą kierunki zmian w prawie obejmują ułatwienie dostępu do 1) zawodów medycznych, 2) zawodów z deficytem rąk do pracy, 3) administracji publicznej oraz służb mundurowych.

●        Pierwsze kroki w zakresie liberalizacji dostępu do zawodów medycznych – psychologa, lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki oraz położnej zostały już poczynione przez ustawodawcę w związku z pandemią Covid-19 oraz tzw. specustawą ukraińską. Rozszerzenie o dalsze zawody związane ze służbą zdrowia jest logicznym i potrzebnym krokiem.

●        Raport „Barometr Zawodów” na 2022 rok jako deficytowe i cechujące się brakiem rąk do pracy klasyfikuje 30 zawodów. Zawody te powinny zostać otwarte na pracowników z Ukrainy.

●        Napływ ludności z Ukrainy rodzi również wyzwania dla administracji publicznej (np. w urzędach pracy konieczne będzie zatrudnienie osób władających językiem ukraińskim). Należy uelastycznić obecne zasady zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, tak by administracja była w stanie sprawnie realizować swoje zadania.

W komunikacie zwrócono uwagę na przewlekłość procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu regulowanego, konieczność sprawniejszych regulacji w zawodach medycznych, w tym psychologa, szczególną rolę zawodów deficytowych, umożliwienie wykonywania pracy w administracji publicznej oraz służbach mundurowych.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem:

POL: „Uwolnić potencjał: otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy”

UKR: „Розкрити потенціал: доступ до регульованих професій для громадян України”

Prezentacja miała charakter śniadania prasowego i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów.