Zmiany w tarczy antykryzysowej

Zmiany w tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej ma jeden zasadniczy cel – objęcie wsparciem jeszcze większej liczby przedsiębiorców i ochrona jeszcze większej liczby miejsc pracy. Najważniejsze zmiany:

Pożyczka dla jeszcze mniejszych

Jedna ze zmian dotyczy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Poszerzono krąg firm, które mogą skorzystać z pożyczki o podmioty, które nie zatrudniają lub nigdy nie zatrudniały pracowników. Pożyczka wraz z odsetkami dalej ulega umorzeniu, jednak aby skorzystać z tej opcji przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Zrezygnowano za to z warunku utrzymania przez przedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego br.

Dodatkowo przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ułatwienia, uproszczenia i usprawnienia

Mali, średni i duzi przedsiębiorcy, którzy starają się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych do nich składek przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie nie od dnia, a od miesiąca złożenia wniosku. Dodatkowo przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.

Zmiany objęły również przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy nie zatrudniają pracowników. Podczas ubiegania się o dofinansowanie nie będą musieli składać co miesiąc oświadczenia o prowadzeniu działalności, ani prowadzić działalności po okresie otrzymywania dofinansowania. Dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.

Poszerzona pomoc finansowa

Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje również możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia. Co ważne, Rada Ministrów będzie mogła zdecydować o kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Dodatkowo osoby wykonujące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne będą mogły skorzystać ze zwolnienia, jeśli zawarły umowy przed 1 kwietnia 2020 roku. Wcześniej tym terminem był 1 marca 2020 roku.

Część przedsiębiorców otrzyma również możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przez ZUS od należności z tytułu składek za okres po 31 grudnia 2019 roku. W tym celu będą musiały złożyć wniosek do ZUS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

Zwolnienie ze składek rozszerzono również na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie obejmuje w tym wypadku 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek. Z pełnego zwolnienia skorzystać mogą spółdzielnie socjalne, bez względu na to ilu zatrudniają pracowników, ale takie, które były płatnikami przed 1 kwietnia 2020 roku. Tego typu wsparcie przysługuje również tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

Zwracamy również uwagę na możliwość uzyskania wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po zmianach wyraźnie wskazano, że z tego wsparcia skorzystać mogą organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz państwowe osoby prawne w rozumieniu o finansach publicznych.

Pomoc dla zaczynających własny biznes

Tarcza zapewnia również wsparcie dla firm, które niedawno rozpoczęły swoją działalność gospodarczą. Chodzi o te podmioty, którym udzielono pożyczki z Funduszu Pracy w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Według nowych zasad, pożyczkobiorcy będą mieli możliwość zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na 6 miesięcy. Dodatkowo podmioty te będą mogły wydłużyć o 6 miesięcy karencję spłat, wydłużyć okres spłaty pożyczki (jednak nie więcej niż 12 miesięcy), albo okresowego obniżenia oprocentowania spłaty pożyczki do 0 proc. w skali roku, a także zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy bez konsekwencji.

Oprócz tego zmieniony zostaje termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, pomimo że tak samo znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, nie mogli skorzystać ze zwolnienia.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej